Remissvar om betesmarkerna

2009-01-27 21:51 av Lars Jakobsson 

                                                    2009-01-19

 

                                                    Jordbruksverket

 
                                                    551 82 Jönköping
 
Yttrande om ändring föreskrifter om direktstöd (Dnr 19-12670/08)
 
Svenska Vallföreningen hävdar grovfoderodlarnas intressen, verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete samt påverkar och stödjer forskning, försök och rådgivning inom vallområdet. Vi är en ideell förening med ca 2 300 medlemmar bestående av lantbrukare samt tjänstemän inom privat och offentlig verksamhet. Vi har 17 lokalföreningar i landet. Vi har i det följande synpunkter på förslaget till ändring i föreskrifter om direktstöd.
 
Vi anser att de föreslagna regeländringarna hotar unika naturvärden i vårt land, vilket är olyckligt. Reglerna i sig stämmer inte överens med vad vi i vårt land anser vara skyddsvärd betsmark med vår unika agrarhistoria. De upprepade ändringarna i regelverket skapar osäkerhet som leder till att färre söker stöd alt. övertolkar definitionen och undandrar onödigt mycket areal i sina ansökningar, dvs. skyddsvärda marker försvinner. Det är angeläget att så mycket som möjligt kompensera för detta i landsbygdsprogrammets miljöersättningar och att denna kompensation sker samtidigt som direktstöd eventuellt faller bort.
 
Vi befarar att det nya sättet att beräkna träd i trädräkningsområden kan lämna utrymme för godtycke och öka osäkerheten samt medföra orättvisa mellan lantbrukare. Ett säkrare och mer konsekvent system vore att räkna genomsnittligt antal träd inom ett skifte. Reglerna måste så enkla och begripliga att de är lätta att förstå. Det är även väsentligt att de nya reglerna inte får retroaktiv verkan och leder till återbetalningsskyldighet av tidigare erhållet stöd.
 
Det är alltid olyckligt när regelverk ändras med kort varsel och under tidspress. Det finns risk för retroaktiv verkan eftersom lantbruksproduktion kräver lång framförhållning då kapitalomsättningen jämfört med annat företagande är liten med investeringar som görs på 10–15 års sikt. En redan krympande lantbrukssektor i landet riskerar att ytterligare drabbas. På lång sikt är det också olyckligt om tilltron till myndigheter och EU minskar.
 
Med vänlig hälsning
 
Lars Jakobsson
ordförande