Yttrande om vildsvinsförvaltningen

2008-04-03 18:43 av Lars Jakobsson 
 
 Till regeringen
                                              
Yttrande över Naturvårdsverkets utredning om vildsvin, Jo 2008/56.
 
Svenska Vallföreningen vill här komma med synpunkter på Naturvårdsverkets utredning om vildsvinsförvaltning. Svenska Vallföreningen hävdar grovfoderodlarnas intressen, verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete samt påverkar och stödjer forskning, försök och rådgivning på vallområdet. Vi är en ideell förening med ca 2300 medlemmar bestående av lantbrukare samt tjänstemän inom privat och offentlig verksamhet. Vi har 17 lokalföreningar i landet.
 
Vallen är en av de grödor som drabbas hårdast av skadorna av vildsvinen vilket också påpekas i utredningen. Skadorna uppkommer framförallt i växtodlingen genom att marken bökas upp och genom legor i växande grödor. Följdskador uppkommer i djurproduktion genom foderstörningar till följd av att foder blivit otjänligt. De ekonomiska skadorna i odlingen består i utebliven skörd, maskinskador, ökade brukningskostnader för att köra runt uppbökade områden och risk utebliven EU-ersättning pga. avvikelser i skördad areal.
 
I djurproduktionen uppstår ekonomisk skada genom sjukdom och minskad avkastning hos djur som utfodrats med otjänligt foder samt kostnader för bortsortering av foder. Nötkreatur som utfodras med otjänligt foder till följd av inblandning av jord samt träck från vildsvinen, riskerar att drabbas av störningar som ger lägre avkastning och kvalitetsbrister i framförallt mjölk. Till de allvarligaste sjukdomarna hör juverinflammationer orsakade av olika bakterier, vilket ger upphov till behandlingskostnader, produktionsbortfall och för tidig utslagning av djuren. Kvalitetsstörningar i mjölken kan uppstå direkt på grund av sjukdomarna men även indirekt genom att bakteriesporer infekterar mjölken vilket i sin tur ger allvarliga störningar i ostproduktionen. Bakteriesporer, förhöjning av halten av vita blodkroppar och bakterier i mjölken ger prisavdrag på den levererade mjölken.
 
Svenska Vallföreningen välkomnar att utredningen uppmärksammar vildsvinsskadorna och att åtgärder föreslås för att de begränsas. Vi tillstyrker att maximalt verkningsfulla medel sätts i händerna på jägare, markägare och lantbrukare för att hålla tillbaka vildsvinspopulationen.
 
Med vänlig hälsning
Lars Jakobsson, ordförande