Yttrande om undantag för ekologiskt utsäde, Dnr 4.7.17-9862/15

2019-03-20 20:52 av Lars Jakobsson 

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

 

Svenska Vallföreningen har synpunkter på Jordbruksverkets förslag till beslut om undantag från att använda ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial under 2018. Svenska Vallföreningen hävdar grovfoderodlarnas intressen, verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete samt påverkar och stödjer forskning, försök och rådgivning på vallområdet. Vi är en ideell förening med cirka 2 000 medlemmar bestående av lantbrukare samt tjänstemän inom privat och offentlig verksamhet. Vi har 16 lokalföreningar i landet. Vi har följande synpunkter på förslaget:


1. Diploida sorter engelskt rajgräs. Av de engelska rajgräsen av ekologiskt vallfrö 2018 finns endast Indicus som diploid. Det är framförallt i betesvallar som det är viktigt att ha med diploida sorter som är mer härdiga och tramptåliga med sitt tätare växtsätt än tetraploida sorter. Variationen för tidpunkt för axgång och tillväxtrytm över säsongen är stor inom arten engelskt rajgräs och genom att ha tillgång på olika sorter kan man anpassa vallen efter sina behov. I ekologisk nöt- och fårproduktion är vallfodret grunden för en ekonomisk foderstat, och därför är det viktigt att det på vallfrömarknaden finns sorter ur alla dessa kategorier för att klara både slåtter och bete.


2. Vi anser att det är viktigt att det finns ekologiska sorter, även i renvara, inom varje vallart som väl täcker upp lantbrukarnas behov av olika vallar, beroende på användning och geografiskt område. Eftersom viljan att ge generell dispens för olika sorter är liten, ser vi det som en viktig strategi att ha väl tilltagen areal för odling av ekologiskt frö.


3. Jordbruksverkets referensgrupp för ekologiskt vallfrö behöver åter förses med opartisk specialkompetens utan säljintresse inom ämnet vall och vallfröblandningar. Vi yrkar att medel avsätts för att ersätta SLU för denna värdefulla insats i gruppen likt tidigare (Magnus Halling och Nilla Nilsdotter-Linde).

 

Med vänlig hälsning/enligt uppdrag
Anna Carlsson