Sommarmötesreferat 2007

2007-11-04 18:02 av Lars Jakobsson 

Skaraborgarna bjöd på Sommarmöte

 

Sommarmötet, som samlade ett 40-tal deltagare, var i år förlagt till Skaraborg 3-4 augusti med start på Nötcenter Viken, med boende och middag på Lundsbrunn och avslutning på Kinnekulle. Vallföreningen i Skaraborg hade satt samman ett intressant och varierat program som spände från vallproduktions- och utfodringsfrågor i högavkastande mjölkbesättningar över biogasproduktion och majsodling till botanisk dynamik vid betesdrift på naturmarker.
 
På Viken togs vi, efter en välkomsthälsning av Olof Jansson, ordförande i vallföreningen, emot av platschefen Anette Knutsson. Nötcenter ägs av Svenska Lantmännen samt Svensk Avel som har sin embryoproduktion förlagd dit. Svenska Lantmännen och dotterföretaget Svalöv Weibull bedriver vallodlings- och utfodringsförsök med utgångspunkt från de särskilt högavkastande korna i besättningen. Viken har 280 ha åker och hyser 320 mjölkkor och därtill 410 ungdjur och allt sköts av 25 anställda.
 
I ett komprimerat program redovisades olika projekt från olika aktörer från regionen. Thomas Andersson från Lantmännen redovisade projektet ”Vallfoderkvalitetens betydelse vid utfodring av drank till mjölkkor”. Innan lunch fick vi med hjälp av Roland Lyhagen och Sven Klint, Svalöv Weibull en demonstration i fält av både gamla och nya vallsorter av olika arter, i såväl renbestånd som blandningar. Vi imponerades även av den majsskörd som såg ut att vara på gång i fält. Efter en välsmakande lunch samlades vi åter inomhus för nya projektgenomgångar nu från SLU Skara enligt följande:
 
”Variationer i ensilagekvalitet”, Bo Stenberg, SLU Skara
”Vitaminer i vall - effekt av ensilering”, Hanna Danielsson, SLU Skara
”Vallfoderkvaliteten och utfodring av tackor”, Annika Arnesson, SLU Skara
”Odlingssystem för grovfoderproduktion” Sofia Larsson, HS Skara
”Golv- och fotbadsförsök”, Christer Bergsten, SLU Skara
 
På väg till Lundsbrunn gjorde vi ett stopp hos Torbjörn Larm, Hangelösa för att se på hans majsodling och de gödslingsförsök som är förlagda där. Vi hann även se på hans nyligen skördade slåttervallar. Som vanligt gav besiktningen av vallarna upphov till diskussioner om strategier för val av arter, sorter, gödsling och skördeintensitet.
 
På Lundsbrunn åt vi en härlig middag på kvällen och underhölls på ett mycket roande sätt av en enmansorkester. Senare spelades upp till dans vilken inte slutade förrän den kvarvarande personalen givit upp och släckt ned lokalen.
 
Lördagsmorgonen började med ett besök hos Bo Johansson, St Svenstorp. Han är grisproducent och är självförsörjande på energi på gården genom att förädla svingödseln från 140 suggor för gyltproduktion, till biogas. Med tillräckligt eget energibehov kan man enligt honom få lönsamhet i hans egenutvecklade system. Ännu är det inte lönsamt att sälja energi i form av biogas med de jämförelsevis låga priser vi har i Sverige. Gårdens fordon körs även på RME-diesel från gårdens odlade raps som förädlas hos ett annat företag.
 
Programmet fortsatte med besök på Kårtorp hos vår värd Olof Jansson. Gården ägs och drivs av sex bröder med hjälp av sex anställda. Gårdens växtodling på 850 ha åker är till största delen ekologisk liksom mjölkproduktionen. 1994 investerades i ett nytt lösdriftsstall för 388 mjölkkor och 408 ungnöt. För egna foderförsörjningen odlas, förutom vall i treskördesystem, en stor andel åkerböna med gott resultat. För vallinsådd odlas åkerbönan tillsammans med vårvete för ensilering. Åkerböna liksom ärt/havreblandning odlas även för tröskning. I vallblandningen ingår 25 procent luzern och 35 procent timotej (SW Ragnar) och i övrigt både röd- och vitklöver samt ängs- och rajsvingel och engelskt rajgräs. I övrigt odlas som foder höstraps och rågvete.
 
Avslutningen på lördagens program ägde rum på Kinnekulle som är Västergötlands högsta platåberg (306 m. ö. h.). Tack vare sin kalkrika berggrund har Kinnekulle en speciell flora och fauna. Berömt är bl. a Österplana hed, som vi besökte under en lunch i det gröna, med sina orkidéer. Kinnekulle ligger inom område av riksintresse för naturvården och omfattas av Natura 2000. På Kinnekulle informerades vi om EU-projektet LIFE Kinnekulle som innebär röjning och betning för restaurering av 800 ha betesmark. En av de engagerade lantbrukarna är Anders Holgersson som håller pälstackor och Hereforddjur på 25 ha inom projektet. I övrigt har han 200 ha bete av totalt brukade 380 ha och köttet säljs framförallt till ICA.
 
Vår värd Olof Jansson är en mycket intresserad botaniker och han guidade oss på ett intresseväckande sätt i markerna på Kinnekulle. Att han även är kunnig om sin bygds historia visade han när han avslutningsvis guidade oss på hemfärden genom några av gårdarna runt Kinnekulle.
 
Ett stort tack till arrangerande Skaraborgs Vallförening med Sofia Larsson och Olof Jansson i spetsen, för ett intressant Sommarmöte 2007!
 
Lars Jakobsson