______________________________________

2019-12-04 21:18 av Lars Jakobsson 

 

Vall och betesdjur-för livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och miljö

2019-11-09 18:18 av Lars Jakobsson 

Vall på åker och naturbetesmark samt betande djur är
nödvändigt för att bevara och förstärka odlingslandskapets
viktiga ekosystemtjänster, såsom livsmedelsproduktion,
biologisk mångfald, bördighet och en levande landsbygd. Läs i vårt särtryck av Svenska Vallbrev apropå miljö- och klimatdebatten på länken Vall och betesdjur

 

Vallkonferens i Uppsala 4–5 februari 2020

2019-10-19 11:23 av Lars Jakobsson 

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och
hästar är vallen. Boka in den 4–5 februari i din kalender
för Vallkonferens 2020. Mer info här

 

_______________________________

2019-10-18 15:15 av Lars Jakobsson 

      Årsmötesseminarium och årsmöte i Svenska Vallföreningen

                          Onsdag 13 november 2019

                                Hämta program här

 

Dags att utse Årets vallmästare

2019-10-10 20:15 av Lars Jakobsson 

Årets vallmästare vill stimulera intresset för vallodling och en lönsam
vallproduktion. Vallodlare som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret under flera år och som har en strategi och målsättning med sin odling kan bli Årets vallmästare. Anmäl dig själv eller en kollega genom att, senast den 1 november skicka kopior på årets analyser, helst från 2-3 olika skördar och gärna några analyser från tidigare år. Se vidare på länk

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss