Svenska Vallföreningens årsmöte 28 oktober i Nässjö

2009-09-03 22:46 av Lars Jakobsson 

Höga priser på kraftfoder och ett mjölkpris under press medför att betesdrift och foderstater med stora vallfodergivor blir mer och mer konkurrenskraftiga. Detta tema behandlade Jordbruksverket och Svenska Vallföreningen vid ett gemensamt seminarium på Hotell Högland i Nässjö onsdagen 28 aktober. Bl. a lanserade Svenska Vallföreningen sin nya beteskalender på mötet. Läs mer i referatet här (pdf i nytt fönster) och i aktuellt nummer av Svenska Vallbrev!

 

Några av beslutspunkterna från årsmötet hittar ni här (pdf i nytt fönster)!

 

Sommarmötet i Västerbotten 7-8 augusti

2009-09-03 21:39 av Lars Jakobsson 

Västerbottens vallförening hade inbjudit till årets Sommarmöte. Mötet samlade drygt 40 medlemmar och hölls i bästa tänkbara sommarväder. Första dagens övningar var gemensamma med en lantbrukardag om vall med seminarier och maskindemonstrationer. Då var ytterligare ett hundratal vallintresserade på plats på Forslundagymnasiet i Umeå. I fortsättningen bjöds på besök på Röbäcksdalens forskningsstation och studiebesök på gårdar i länet. Festkvällen på Hälje Gård fick en explosiv inledning då Anders Nilsson, Västerbottens vallförenings ordförande, sprängde en ensilagebal så här!

 

Ett fylligare referat finns på länk här samt i aktuellt nummer av Svenska Vallbrev.

 

EGF 2008 - ett fruktbart möte mellan forskning och praktik

2009-04-20 22:54 av Lars Jakobsson 

För snart ett år sedan, i början av juni, var SLU i samverkan med Svenska Vallföreningen värd för Europas största vallmöte, EGF 2008, under temat "Biodiversity and animal feed - future challanges for grassland production. European Grassland Federation, EGF, arrangerar vartannat år en sådan konferens och däremellan mindre symposier. Konferensen samlade 450 deltagare från 40 länder under 4 dagar. Deltagare var forskare, beslutsfattare, lantbrukare och rådgivare.

 

Svenska Vallbrev har nu kommit med ett specialnummer med rapporter från deltagande rådgivare i syfte att sprida erfarenheter till nytta för det praktiska lantbruket. Rådgivarna var vidtalade i förväg och gjorde en gemensam utvärdering av konferensen i en avslutande rådgivarworkshop då man analyserade och summerade de olika föredragen och skriftliga bidragen. Specialutgåvan av Vallbrevet med rådgivarnas rapporter och övrigt om konferensen kan laddas ned här. (En pdf-fil på 2,3 MB öppnas i ett nytt fönster) Medlemmar har fått Vallbrevet i brevlådan som vanligt.

 

Mer stöd till vall och bete i förslag från Jordbruksverket

2009-03-16 20:43 av Lars Jakobsson 

Jordbruksverket har kommit med förslag om anpassning av landsbygdsprogrammet med anledning av hälsokontrollen. I förslaget till jordbruksdepartementet föreslår man bl. a förstärkning av vallstödet med 300 kr per ha och höjning av betesstödet med 400 kr per ha. För certifierad eko-vall förelår man ett nytt stöd på 500 kr per ha. För skyddszonerna föreslår man att den tidigare stödnivån på 3000 kr per ha återställs. Dessa förändringar avser återstoden av programperioden 2010 - 2013 och den ökade medelsåtgången på ca 1 miljard årligen finansieras genom ianspråktagande av tidigare outnyttjade medel och moduleringen av gårdsstöden. SJV:s förslag kan hämtas här (pdf-fil, 2 MB)

 

På jordbruksdepartementet sker ett parallellt arbete efter besluten i hälsokontrollen som gäller frågan om utjämning av gårdsstöden, frikoppling av bl. a handjursbidraget, användningen av det nationella kuvertet m.m. Till detta arbete fogas nu förslaget om anpassning av landsbygdsprogrammet och ett samlat förslag ska presenteras på en hearing 16 april. Inför en senare presentation för miljö- och jordbruksutskottet följer därefter en kort remissomgång varefter regeringen innan midsommar fattar beslut om ett förslag till Kommissionen. Svenska Vallföreningens ordförande har deltagit i två referensgruppsmöten på jordbruksdepartementet i detta arbete.

 

 

Remissvar om nya trädräkningen

2009-01-27 21:34 av Lars Jakobsson 

Liksom andra remissinstanser är Svenska Vallföreningen kritisk till förslagen från Jordbruksverket om nya föreskrifter om direktstöd för betesmarkerna.

Vi befarar att det nya sättet att beräkna träd i trädräkningsområden kan lämna utrymme för godtycke och öka osäkerheten samt medföra orättvisa mellan lantbrukare. Reglerna måste vara så enkla och begripliga att de är lätta att förstå. Det är olyckligt när regelverk ändras med kort varsel och under tidspress och det finns risk för retroaktiv verkan.

En redan krympande lantbrukssektor i landet riskerar att ytterligare drabbas. Det också olyckligt om tilltron till myndigheter och EU minskar.

 

Remissvaret återfinns under fliken Artiklar.

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss