Remissvar om nya trädräkningen

2009-01-27 21:34 av Lars Jakobsson 

Liksom andra remissinstanser är Svenska Vallföreningen kritisk till förslagen från Jordbruksverket om nya föreskrifter om direktstöd för betesmarkerna.

Vi befarar att det nya sättet att beräkna träd i trädräkningsområden kan lämna utrymme för godtycke och öka osäkerheten samt medföra orättvisa mellan lantbrukare. Reglerna måste vara så enkla och begripliga att de är lätta att förstå. Det är olyckligt när regelverk ändras med kort varsel och under tidspress och det finns risk för retroaktiv verkan.

En redan krympande lantbrukssektor i landet riskerar att ytterligare drabbas. Det också olyckligt om tilltron till myndigheter och EU minskar.

 

Remissvaret återfinns under fliken Artiklar.

 

Välbesökt årsmöte i Skara

2008-12-04 11:13 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningens årsmöten turnerar runt i landet, åtminstone i den södra halvan. Denna gång var mötet förlagt till Skara den 4 november med AgroVäst och SLU Skara som värdar. Ca 40 personer hade mött upp och temat ”Grovfoder i produktionssystem” lockade såväl vallbönder som tjänstemän med intresse i ämnet.

 

Ett referat från årsmötesseminariet finns under fliken Artiklar

 

Svenska Vallföreningens nya hemsida

2008-05-11 15:26 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen håller på att få en ny hemsida. Vi finns nu under den nya egna domänen svenskavall.se. Sidan är än så länge "under konstruktion" och alla funktioner är inte på plats ännu. Vi delar tekniken med andra föreningar och det återstår en del anpassning för våra särskilda behov. Vi har inte heller fyllt på överallt med material utan det kommer att göras under hand. Passa gärna på att ge oss synpunkter på vår nya hemsida genom e-post till  

 

Remissvar om vildsvinsskadorna

2008-04-20 22:48 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen har skrivit ett remissvar till regeringen om naturvårdsverkets utredning om en hållbar vildsvinsförvaltning. I remissvaret konstateras att vallodlarna tillhör de mest drabbade av vildsvinens härjningar på åker och i betesmark. Svenska Vallföreningen välkomnar att utredningen uppmärksammar vildsvinsskadorna och att åtgärder föreslås för att de begränsas. Vi tillstyrker att maximalt verkningsfulla medel sätts i händerna på jägare, markägare och lantbrukare för att hålla tillbaka vildsvinspopulationen. Remissvaret i sin helhet kan ni läsa här (pdf-fil)

 

Brister i sortprovningen

2008-04-20 22:37 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen påpekar i en insändare till lantbrukets tidningar brister i sortprovningen av vallväxter. Bristerna gäller den rådgivande sortprovningen av marknadssorter av olika vallväxtarter. Till skillnad från sortprovningen i spannmål förekommer idag endast sortprovning i s.k. riksförsök eller beställningsförsök och det är sällan en redan godkänd och marknadsförd sort provas vidare för att ytterligare bestämma odlingsvärdet. En stor brist är också att näringskvaliteten inte registreras regelmässigt vid skörd. Insändaren var införd i ATL den 15 april och hela texten kan ni läsa här (pdf-fil).

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss